Ouderen blijven langer thuis wonen. Dit vraagt om voldoende geschikte woningen in geschikte woonomgevingen. Het Rijk denkt aan een investering van 3 miljard per jaar, dus tot 2030 zo'n 45 miljard euro. Het is aan gemeenten, zorgorganisaties, woningcorporaties, marktpartijen en uiteraard de burger zelf deze opgave op te pakken.

Met onze interactieve kaart brengen we Nederland van regio tot buurt en straat in beeld: wat betekent vergrijzing concreet in wijken en buurten, waar wonen straks de 65+ers en 75+ers? Voor 60% is de opgave in te vullen met aanpassing van de bestaande woningvoorraad. Ook zorglocaties kunnen hiervoor worden herontwikkeld. Voor 40% moet gedacht worden aan nieuwbouw.
In de kaart zijn allereerst de ouderen nu en in de toekomst in beeld. Daarmee is zichtbaar waar de opgave ligt, in combinatie met andere aspecten van de woon- en leefomgeving, bijvoorbeeld fijnstof of geluidsoverlast (in de figuur: inwoners 75+ en NO2 concentraties).

Met investeren in het wonen voor ouderen kunnen zo meerdere doelen worden bereikt: de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, beperking van de CO2-uitstoot, energiebesparing en decentrale energieopwekking, smart-grid. Zo is in houtbouw veel CO2 vast te leggen, zowel gestapeld in stedelijke gebieden als grondgebonden in de dorpen waar veel ouderen wonen.

Vraag is wie dit gaat betalen. In de Accountability Hack bij de Rekenkamer op 9 september 2016 hebben we al data over de investeringen van woningcorporaties, de financiŽle positie van gemeenten en de vergrijzing bij elkaar gebracht. Combinatie van deze gegevens laat een verschil in draagkracht zien. Inmiddels hebben we ook de inkomensontwikkeling van ouderen bij de opgave betrokken. Daarbij blijkt dat een belangrijk deel van de opgave door de markt zal moeten worden opgepakt.

Op de #hackingforsustainability-site is een stukje van de beschikbare informatie te zien. Hierachter ligt een gedetailleerde databank met cijfers en kaarten over wonen, langer thuiswonen door ouderen, extramurale en intramurale langdurige zorg. Met ons bedrijvennetwerk iLogos hebben we een datafabriek ontwikkeld waarmee data uit het sociale domein, maar ook van woningcorporaties en uit de zorgsector zijn te ontsluiten. Met deze tools kunnen we lokaal gesprekken tussen stakeholders op vele manieren ondersteunen om te komen tot gedragen investeringsbeslissingen in duurzame huisvesting voor onze ouderen.